Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4350913
Publication date: 19-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Description

Publicēšanas datums: 19/09/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333

Pasta adrese

Lejupes iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1076

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersona(-as)

Halina Bila

Tālruņa numurs

67808970

Faksa numurs

67620434

E-pasta adrese

halina.bila@bior.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bior.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.bior.lv/lv/iepirkumi/2017

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: zinātniskā darbība II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Latvijas ūdeņi, Zivju audzētava „Kārļi” , Drabešu pagasts, Amatas novads; zivju audzētava „Dole”, Dolessala, Salaspils novads

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
03311000-2

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 4

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

BIOR 2017/36

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 02/10/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8.30-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/10/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Other tenders from Latvia за for this period

Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

ZIVJAUDZĒTAVAS ĒKU UN TERITORIJAS KOMPLEKSA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Rīgas Tehniskā universitāte

Trenažieru iegāde RTU vajadzībām Source: Rīgas Tehniskā universitāte

Apakšstacijas Nr.157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Source: AS "Augstsprieguma tīkls"