Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247309
Publication date: 13-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts izglītības satura centrs, 90009115938

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Terēzija Vālodze

Tālruņa numurs

67350967

Faksa numurs E-pasta adrese

tereze.valodze@visc.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.visc.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.visc.gov.lv

I.2. Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.visc.gov.lv

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt Iepriekš minētajā kontaktpunktā Citā adresē: (norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Valsts izglītības satura centrs, 90009115938

Pasta adrese

Aspazijas bulvārī 24, (4.stāvā)

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Dace Ozoliņa

Tālruņa numurs

28377898

Faksa numurs E-pasts

dace.ozolina@853.visc.gov.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.visc.gov.lv

NUTS kods

LV006

Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta elektroniski (URL): iepriekš minēto adresi uz šādu adresi: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Iepirkuma apjoms II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē

II.1.2)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80530000-8

II.1.3) Līguma veids Pakalpojumi II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts Daļa Nr. 1 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
80530000-8

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Eiropas Savienības teritorija


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 4 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.3.0/16/I/001„ Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”


III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Dalības nosacījumi III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts: Saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.

III.1.2) Privileģētais līgums Jā Nē

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā Nē

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā Nē IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1. Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids Atklāta procedūra Slēgta procedūra Procedūra, kas ietver sarunas IV.1.2) Paziņojums paredz Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL):

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi: IV.2. Administratīvā informācija IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs VISC 2017/28 IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Jā Nē

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 21/09/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

IV.2.4) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu Jā Nē

Ja jā,

Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams) V.5) Iesniegumu izskatīšana V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv


Other tenders from Latvia за for this period

Jauna transportlīdzekļa noma Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pārtikas preču piegāde Liepājas Speciālajai internātpamatskolai (LPP 2017/131) Source: Liepājas pilsētas Dome

Par ieejas durvju remontu Source: Latvijas Banka

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Rīgas Tehniskā universitāte

Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšamas datu apstrādes, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana Source: Rīgas Tehniskā universitāte