Metāla durvju uzstādīšana

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247296
Publication date: 13-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1.) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA Rīgas namu pārvaldnieks, 40103362321

Pasta adrese

Aleksandra Čaka iela 42

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Aleksandra Čaka iela 42

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Diāna Dovgale

Tālruņa numurs

28384770

Faksa numurs

67320031

E-pasta adrese

diana.dovgale@rnparvaldnieks.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

I.2. Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/iepirkumi/atklatie_konkursi/

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt Iepriekš minētajā kontaktpunktā Citā adresē: (norādīt citu adresi) Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski (URL): Iepriekš minētajā kontaktpunktā Šādā adresē: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Pašvaldības kapitālsabiedrība Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Iepirkuma apjoms II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Metāla durvju uzstādīšana

II.1.2)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45421131-1

II.1.3) Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Metāla durvju uzstādīšana

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem): Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā) II.1.6) Sadalījums daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts Daļa Nr. 1 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Tipveida projekts D1


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45421131-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Metāla durvju uzstādīšana

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs:
Izmaksu kritērijs:
Cena:

Svērums :


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem Jā Nē Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem Jā Nē II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 12 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot? Jā Nē

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits: 0
vai Paredzētais minimālais skaits: 0 / Maksimālais skaits: 0
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus Jā Nē II.2.10) Informācija par iespējām Jā Nē

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

Jā Nē II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē
Daļa Nr. 2 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Tipveida projekts D2


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45421131-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Metāla durvju uzstādīšana

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs:
Izmaksu kritērijs:
Cena:

Svērums :


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem Jā Nē Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem Jā Nē II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 12 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot? Jā Nē

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits: 0
vai Paredzētais minimālais skaits: 0 / Maksimālais skaits: 0
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus Jā Nē II.2.10) Informācija par iespējām Jā Nē

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

Jā Nē II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē
Daļa Nr. 3 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Tipveida projekts D3


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45421131-1

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Metāla durvju uzstādīšana

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs:
Izmaksu kritērijs:
Cena:

Svērums :


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem Jā Nē Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem Jā Nē II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 12 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot? Jā Nē

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits,

Other tenders from Latvia за for this period

Ārkārtas situāciju tehniskā nodrošinājuma operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde un aprīkošana Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iekārtas sēra satura noteikšanai piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Tehnikas novietnes būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu Source: Iepirkumu uzraudzības birojs